ID Examen naam Programma Duur
N/A Basisveiligheid VCA CBT (Beeldscherm) 60 minuten
N/A B-VCA Voorlees CBT Voorlees (Beeldscherm) 75 minuten
N/A VOL-VCA CBT (Beeldscherm) 75 minuten
N/A VIL-VCU CBT (Beeldscherm) 75 minuten
N/A ATEX IECEx 000 Schriftelijk 35 minuten
N/A ATEX IECEx 001 Schriftelijk 145 minuten
N/A ATEX IECEx Overig Schriftelijk 40 tot 95 minuten